Думки експертів

Документація з трансфертного ціноутворення (ТЦУ)

Сюзанна Міхонік
Документація з трансфертного ціноутворення

Ми з вами вже говорили про те, що платники податків, які здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період (п.п. 39.4.3 п. 39.4 ст. 39 ПКУ).

Документація з трансфертного ціноутворення – це комплекс документів, які компанія складає для демонстрації того, що її трансфертні ціни (ціни на умовах внутрішньо-групової торгівлі) відповідають ринковим умовам. Ця документація зазвичай включає аналіз фінансових показників, порівняння з аналогічними угодами на ринку, опис бізнес-моделі та стратегії компанії тощо.

В окремих випадках, платники податків, які здійснюють контрольовані операції, повинні ще й подавати документацію з ТЦУ контролюючому органу (п.п. 39.4.3 ПКУ).

Строки подання документації з ТЦУ за законодавством України 

Законодавством України передбачено, що документація з ТЦУ подається:

 • на запит податкового органу;
 • протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту;
 • за період, який зазначено у відповідному запиті.

Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено.

Запити з надання документації з ТЦУ 

Тож за яких обставин варто готуватись до запиту податкової про надання документації ТЦУ:

 • якщо контролюючий орган за результатами проведеного аналізу встановив наявність ризиків вашої контрольованої операції;
 • якщо платником податку не подано звіт про контрольовані операції;
 • якщо звіт містить не повну або не коректну інформації.

Наслідки неподання документації з ТЦУ

У разі неподання платником податку документації з ТЦУ на запит податкової, його очікує штраф у розмірі 3% від обсягу контрольованих операцій, але не більше 200 прожиткових мінімумів, тобто 605 600 грн.

За несвоєчасне подання документації з ТЦУ також передбачено штраф в розмірі 2 прожиткових мінімуму за кожен прострочений день, але не більше 200 прожиткових мінімумів, тобто 605 600грн.

Форма та зміст документації з ТЦУ

Форма та зміст документації з ТЦУ

Законодавство України не містить жорстких умов щодо форми документації з ТЦУ, тож вона, зазвичай, складається у довільній формі.

Зміст документації з ТЦУ залежить від самої контрольованої операції, але все ж такі Податковим кодексом України визначено перелік інформації, яку повинна містити документація з ТЦУ, зокрема:

 • дані про особу, яка є стороною контрольованої операції, та про пов’язаних осіб платника податків. При цьому, дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у державі (країні) їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;
 • загальний опис діяльності групи компаній (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру такої групи, опис господарської діяльності цієї групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);
 • опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури із зазначенням загальної кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів платника податків станом на дату операції або на кінець звітного періоду;
 • опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводить свою діяльність платник податків, основні конкуренти;
 • відомості про участь платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків;
 • опис контрольованої операції із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції;
 • опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги). Слід наголосити, що опис операцій з придбання (продажу) товарів, робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції у порівнянні із неконтрольованими операціями, які є реально доступними альтернативними варіантами такої контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання (продажу);
 • відомості про фактично проведені розрахунки по контрольованій операції (сума та валюта платежів, дата, платіжні документи);
 • чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни, зокрема бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 • функціональний аналіз контрольованої операції: відомості про функції осіб, що є сторонами (беруть участь) у контрольованій операції, про використані ними активи, пов’язані з такою контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції;
 • економічний та порівняльний аналіз контрольованої операції, зокрема:

  • суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень рентабельності;
  • обґрунтування вибору методу, який застосовано для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки";
  • обґрунтування вибору та інформацію про зіставні операції (зіставних осіб) і джерела інформації, які використовувалися для аналізу;
  • обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності;
  • розрахунок діапазону цін (рентабельності);
  • опис та розрахунок проведених коригувань.

При цьому, фінансові показники, що використовувалися під час розрахунку показників рентабельності контрольованої операції, мають бути підтверджені даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності сторони контрольованої операції.

У разі, якщо стороною контрольованої операції здійснюється постачання (продаж) товарів, робіт, послуг, інших предметів за контрольованими операціями декільком особам, і для цілей встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" здійснюється порівняння показника рентабельності такого постачальника, документація має містити опис алгоритму розподілу витрат постачальника, понесених для здійснення таких операцій, які враховуються під час розрахунку показника рентабельності.

Такий опис має містити інформацію про економічне обґрунтування вибору алгоритму розподілу витрат, методику його застосування, а також фактичний розрахунок, здійснений відповідно до обраної методики;

 • відомості про проведене платником податку самостійне або пропорційне коригування податкової бази та сум податку;
 • якщо платник входить до міжнародної групи компаній:

  • копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованій операції;
  • копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній щодо контрольованої операції і в підготовці яких не брав участі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 • копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків);
 • копії договорів (контрактів) та будь-які доповнення до них, за якими здійснювалася контрольована операція.

Отже, які висновки можна зробити з викладеного вище:

 • Якщо ви платник податку і здійснюєте контрольовані операції — ви маєте складати та зберігати документацію з ТЦУ;
 • Законодавством України не передбачено вимог з форми документації з ТЦУ, лише до її змісту;
 • Якщо ви платник податку і здійснюєте контрольовані операції — ви маєте бути готові подати документацію з ТЦУ на запит контролюючого органу протягом 30 днів з дати отримання такого запиту за період, визначений у відповідному запиті;
 • Запити контролюючого органу слід очікувати не раніше жовтня року, наступного за звітним;
 • Не подання або не своєчасне подання документації з ТЦУ тягне за собою накладення вельми значного штрафу.

Практичні поради

Практичні поради

З величезного досвіду роботи у сфері податкового аудиту, можу зазначити, що всі спроби платників податку та експертної спільноти розробити форми документації з ТЦУ навіть у рамках одного платника податків, не були успішними, оскільки документація з ТЦУ — «набір», який складається з інформації про контрольовані операції, в обсягах та за змістом, що відповідає фактичній ситуації у конкретному звітному періоді. В іншому звітному періоді той самий платник податків може здійснювати вже зовсім інші контрольовані операції. Тому я рекомендую працювати не над створенням типового документа, а над його структурою та змістом.

Серед фахівців у галузі трансфертного ціноутворення час від часу з'являються дискусії щодо необхідності визначення обсягу розкриття інформації у документації з ТЦУ, наданої на запит Державної податкової служби.

Я раджу відображати якомога більше інформації, яка розкриє суть операції, її мету, умови угод, відомості про ланцюжок створення вартості продукту, інформації про кінцевого покупця.

Також я рекомендую платникам податку своєчасно вживати заходів для отримання від їхніх іноземних контрагентів додаткової інформації та документів, необхідних для складання документації з ТЦУ згідно з вимогами законодавства щодо обсягу такої інформації. Адже, чим більш повно платником податку буде розкрита інформація щодо іноземних контрагентів, тим нижче вірогідність додаткових запитів з боку вітчизняних податківців на адресу іноземних податкових органів у країнах реєстрації ваших контрагентів.

Також пам’ятайте, що якісна документація з ТЦУ залишається інструментом захисту позиції платника податків як підчас проведення податкової перевірки, так і у випадку оскарження незадовільних результатів такої перевірки у судовому порядку.

Не якісно складена документація з ТЦУ завжди викликає сумнів у контролюючого органу та привертає зайву увагу до вашого підприємства. Якщо ви все ж таки вирішили не витрачати час та зусилля на підготовку якісної та максимально повної документації з ТЦУ — слід готуватися до перевірки ринкового рівня цін.

І ще одна порада — якщо ви завчасно і якісно підготували документацію з ТЦУ, і в процесі її підготовки дійшли висновку, що здійснені вами контрольовані операції не відповідають принципу «витягнутої руки», ви маєте право самостійно провести коригування та відобразити результати його проведення у додатку РІ (рядки 3.1.3 та 3.1.4) та додатку ТЦ до декларації з податку на прибуток за підсумками того звітного періоду, в якому було встановлено цей факт.

У разі виправлення показників Додатка ТЦ в уточнюючій Декларації за попередній податковий (звітний) рік у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним, платник податку не нараховує та не відображає суми пені та штрафу в рядках 29 та 30 Декларації.

Складення якісної документації з ТЦУ перш за все дає вам змогу виявити та оцінити податкові ризики, «проблемні зони» у податковому плануванні, а також розробити стратегію щодо їх вирішення.

Бажаю успіхів!