Інвестиції

Фінансовий аналіз для інвесторів - як оцінити потенціал компанії

Ірина Цимбалюк
Фінансовий аналіз для інвесторів

У світі інвестицій ризики є неминучою складовою. Тому, перш ніж вкласти гроші в наявний бізнес, проводиться фундаментальний аналіз діяльності, який дозволяє вивчити економічні, виробничі та управлінські показники, оцінити ризики, визначити справедливу вартість компанії та ухвалити обґрунтоване рішення про інвестиції, як короткострокові, так і довгострокові інвестиції. На етапі знайомства з проєктом інвестора цікавлять:

 • розмір інвестицій;
 • «внутрішня вартість» компанії та ціна акцій;
 • період окупності вкладених коштів.

Якщо «внутрішня вартість» буде вищою, ніж ринкова ціна на біржі, інвестора зацікавить участь у бізнес-проєкті, бо він недооцінений. Його ринкова ціна зростатиме, і інвестор отримає прибуток. Далі в цій статті ми детальніше розберемо, що таке фундаментальний аналіз.

Три основні форми фінансових звітів

Ми з'ясували, що фундаментальний аналіз — це метод прогнозування ринкової вартості підприємства на основі аналізу показників господарської діяльності та консолідованої фінансової звітності. Її вивчення допомагає оцінити економічні, управлінські, юридичні ризики, пов'язані з інвестиціями, а також ризики відносин із постачальниками та підрядниками. Аналіз для інвесторів складається на підставі «Положення про бухгалтерський облік» та включає наступні елементи:

Три основні форми фінансових звітів
 1. Бухгалтерський баланс — відображає сумарну вартість активів та пасивів на конкретну дату. Складається наростаючим підсумком на кінець звітного періоду. Активи відображають ресурси, якими володіє компанія. Це основні фонди, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, готова продукція, дебіторська заборгованість контрагентів та інші. Пасиви показують джерела фінансування активів. До них належать статутний і додатковий капітал, нерозподілений прибуток, позикові кошти та інші довгострокові й короткострокові зобов'язання організації. Бухгалтерський баланс складається за принципом подвійного запису, згідно з яким будь-яка операція фіксується за дебетом та кредитом рахунків одночасно.
 2. Звіт про прибутки та збитки — відображає інформацію про доходи та витрати компанії, та її фінансове становище на конкретну дату. Складається з двох частин: доходів і витрат. Доходи показують, яку суму заробило підприємство в результаті основної господарської діяльності, а також з інших джерел: здавання приміщень в оренду, отримання відсотків і дивідендів та інших. Витрати — сума грошей, яку організація витратила на свою діяльність (сировину, зарплату, податки, амортизацію та інше). Якщо доходи перевищують витрати, компанія отримує прибуток, якщо витрати перевищують доходи, то фінансовий результат називається збитком.
 3. Звіт про рух коштів — відображає грошові надходження та їхні еквіваленти, а також витрати підприємства за певний проміжок часу. До грошових коштів належать готівка, надходження на банківські рахунки, депозити до запитання. Негрошові операції, такі як бартер, залік, дарування, обмін та інші, у звіті не враховуються.

Інвестиційний аналіз звітності — важливе джерело інформації для користувачів, яке дозволяє оцінювати ефективність роботи підприємства та зробити висновки про доцільність інвестування. Усі три форми фінансової звітності є обов'язковими для більшості комерційних організацій в Україні, оскільки кожна з них розкриває різні аспекти господарської діяльності компанії.

Звідки брати інформацію з фінансовими показниками компанії

Інформацію про фінансові показники можна отримати з різних джерел:

 • Бухгалтерські й фінансові звіти, відомості про дивідендну політику та інші корисні дані можна знайти на офіційному сайті компанії у розділі «Акціонерам та інвесторам».
 • Фінансові новини й аналітика доступні на сайтах новин та аналітичних порталів, де публікується інформація про курси валют, результати біржових торгів, економічні прогнози та інші дані.
 • Фінансові бази даних (державні реєстри юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Включають інформаційні масиви, в яких містяться повні відомості про компанії-емітенти, учасників фондового ринку, власників великих пакетів акцій та цінних паперів.
 • Фінансові звіти регуляторів. Відомості про фінансову звітність компаній доступні на сайті Міністерства цифрової трансформації України.
 • Річні звіти та презентації. За запитом юридичних та фізичних осіб копії фінансових звітів можна отримати у Державній податковій службі.
 • Аналітичні інструменти. Ознайомитися з фінансовою звітністю підприємств можна у реєстрах сервісів YouControl або Opendatabot.
Звідки брати інформацію з фінансовими показниками компанії

Ми розглянули основні варіанти того, звідки брати інформацію за фінансовими показниками компанії.  Далі ми ознайомимося з деякими методами бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський баланс (Balance Sheet)

Бухгалтерський баланс — форма звітності, що відображає майновий та фінансовий стан компанії на певну дату. Він потрібен власникам бізнесу, банкірам, інвесторам та замовникам, щоб зрозуміти, чи варто співпрацювати з цією організацією.

Як аналізувати бухгалтерський баланс

Фінансові показники компаній для інвесторів аналізують за кількома напрямами:

 • оцінка структури та динаміки балансу;
 • аналіз майнового стану;
 • аналіз ліквідності активів та платоспроможності підприємства;
 • оцінка основних фінансових коефіцієнтів;
 • оцінка ділової активності та загальної ефективності господарської діяльності.
Як аналізувати бухгалтерський баланс

Серед основних методів проведення аналізу балансу компанії можна виділити:

 1. Горизонтальний — досліджує структуру та динаміку підсумків балансу в часі. Особливу увагу слід звертати на такі позиції, як дебіторська та кредиторська заборгованість, структура капіталу, товарно-матеріальні цінності, запаси та резерви.
 2. Вертикальний — визначає вплив кожного фінансового показника на результат в активі або пасиві. Аналіз проводиться в динаміці, щоб зрозуміти, які зміни відбуваються з бізнесом та зміна частки яких впливає на розвиток компанії. Порівнянню підлягають не лише абсолютні фундаментальні показники компанії у гривнях, а й відносні показники у відсотках.
 3. Коефіцієнтний аналіз балансу. Дозволяє отримати інформацію про поточний стан справ у компанії, її фінансову стабільність і здатність виконувати короткострокові та довгострокові зобов'язання. Для визначення ефективності роботи використовують різні показники, основними з яких є:

  • коефіцієнт ліквідності — співвідношення швидко конвертованих активів до зобов'язань підприємства;
  • коефіцієнт якості капіталу — відображає частку кожного власника фірми у загальній сумі джерел, а також залежність від зовнішніх позик;
  • коефіцієнт якості активів — відображає частину активів, що фінансуються за рахунок вкладеного капіталу;
  • коефіцієнт прибутковості — демонструє ефективність використання ресурсів;
  • коефіцієнт фінансової стійкості — відображає здатність організації розраховуватись з довгостроковими борговими зобов'язаннями.

Наведемо приклад фундаментального аналізу компанії на підставі бухгалтерського балансу умовного підприємства:

 

Показники

  2021 р.

2022 р.

Відхилення 2022 р. до 2021 р.

тис. грн

  %

тис. грн

  %

тис. грн

  %

                                                                            Актив

1. Необоротні активи

9278

48,5

728

5,0

-8550

7,85

1.1. Основні засоби

9278

48,5

728

5,0

-8550

7,85

2.   Оборотні активи

9870

51,5

13798

95,0

3928

139,8

2.1. Запаси

6519

34,0

6809

46,9

290

104,45

2.2. Дебіторська заборгованість

3142

16,3

5621

38,7

2479

178,9

2.3. Грошові кошти

5

0,1

1368

9,4

1363

27260

2.4. Інші необоротні активи

204

1,1

      —

    —

-204

    —

Баланс

19148

100

14526

100

-4622

24,14

                                                                          Пасив

1. Власний капітал

15952

83,3

11520

79,3

    -4432

72,2

1.1. Капітал у дооцінках

      —

    —

375

2,6

375

    —

1.2. Додатковий капітал

9331

48,7

9331

64,2

1.3. Нерозподілений прибуток

6621

34,6

1814

12,5

-4807

27,4

2. Довгострокові зобов’язання

      —

  —

    —

  —

      —

      —

3. Поточні зобов’язання і забезпечення

3196

16,7

3006

20,7

-190

94,06

3.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

      —

  —

37

0,3

37

    —

3.2. Кредиторська заборгованість за розрахунками

      —

  —

      —

    —

      —

    —

3.3. Поточні забезпечення

91

0,5

163

1,1

72

179,12

3.4. Інші поточні зобов’язання

3105

16,2

2806

19,3

-299

90,37

Баланс

19148

100

14526

100

-4622

24,14

Дана таблиця дозволяє зробити горизонтальний та вертикальний аналіз балансу:

 • Загальна вартість майна у 2022 році у порівнянні з 2021 роком зменшилась на 4622 тис. грн, що склало 24,14 %.
 • За рік основні фонди різко зменшилися на 8550 тис. грн, при цьому вартість оборотних активів збільшилася на 3928 тис. грн (139,8 %), а грошових коштів — на 1363 тис. грн (у 272,6 раза). Це може свідчити про те, що компанія скорочує господарський оборот через зниження платоспроможного попиту на товари, які випускаються, роботи або послуги.
 • Збільшення запасів на 290 тис. грн у 2022 році при зменшенні основних засобів може свідчити про накопичення наднормативних запасів та розглядається як негативне явище.
 • Дебіторська заборгованість компанії збільшилась на 2479 тис. грн. Цей факт говорить про те, що компанія направила частину поточних активів на кредитування споживачів готової продукції, тому кошти були виведені з виробничого процесу. Якщо дебітори виявляться платоспроможними, компанія може розраховувати на надходження коштів у майбутньому. Якщо ж дебіторська заборгованість зростатиме швидше за обсяги продажу, це може свідчити про те, що компанія знаходиться на межі фінансової кризи.

Щодо власного капіталу компанії, то він також зменшився на 4432 тис. грн. Компанія не має довгострокових зобов'язань, кредиторська заборгованість за рахунками відсутня, що є позитивним показником, проте скорочення власного капіталу та  нерозподіленого прибутку в 2022 році у порівнянні з 2021 роком свідчить про зниження ділової активності компанії.

Компанія не має довгострокових зобов'язань

Як оцінити вартість компанії з балансу?

Вартість компанії розраховують, коли мають намір її продати, купити або інвестувати в бізнес. Залежно від цілей застосовують різні методи оцінки:

 • витратний — застосовують до підприємств, що володіють дорогими активами: будівлями, спорудами, устаткуванням, транспортом;
 • прибутковий — використовують для компаній, у яких мало активів, але були великі доходи в минулому та очікується їх повторення, наприклад, у IT-компаній;
 • порівняльний — застосовують, якщо є інформація про конкурентів.

Формула для розрахунку вартості компанії витратним методом має вигляд:

Вартість компанії = Сума активів – Сума зобов'язань.

Реально це виглядає так:

Активи

Вноситься вартість таких активів

50421,9

Необоротні активи

Приміщення, обладнання, оргтехніка, меблі

43560

Запаси

Запаси витратних матеріалів

1477,6

Грошові кошти

Гроші на рахунках та в касі компанії

2860

Дебіторська заборгованість

Заборгованість клієнтів, співробітників, страхових компаній, постачальників

1634,3

Короткострокові депозити

Короткострокові депозити строком до 1 року та видані позики

890

Пасиви

Вноситься вартість таких пасивів

20044,6

Кредити банків

Довгострокові та короткострокові кредити

13173,4

Кредиторська заборгованість

Заборгованість клієнтам, постачальникам матеріалів, запчастин та обладнання, фіскальним органам, зарплата працівників

6871,2

Вартість компанії, розрахована витратним методом

 

30377,3

Виконуючи нескладні обчислення, можна визначити, що вартість компанії за даними балансу становить 30377,3 тис. грн (50421,9 тис. грн – 20044,6 тис. грн).

Звіт про прибутки та збитки (Income Statement)

Звіт про прибутки та збитки вважається одним з головних фінансових документів, що відображає ефективність роботи організації. Він дозволяє проаналізувати та оцінити:

 • структуру доходів та витрат, їхній вплив на прибуток;
 • рівень рентабельності та наявність резервів для подальшого розвитку бізнесу;
 • ступінь фінансової стабільності підприємства.

Саме його вивчають інвестори, співзасновники, банки та контрагенти перед тим, як ухвалити рішення про співпрацю.

Звіт про прибутки та збитки (Income Statement)

Як аналізувати звіт про прибутки

Проведення аналізу про прибутки та збитки не вимагає дотримання жорстких правил, компанія може самостійно вибрати набір підсумкових показників. Для цього можна використовувати такі методи аналізу:

 • вертикальний — показує частку кожної статті звіту у виручці в натуральних показниках та у відсотках;
 • горизонтальний — показує абсолютні та відносні зміни у кожній статті звіту в порівнянні з базовим періодом;
 • розрахунок рентабельності — показує ефективність використання ресурсів організації для отримання прибутку.

Розглянемо приклад вертикального аналізу на прикладі умовної компанії:

                    Показник

      2021 рік

      2022 рік

тис. грн

питома вага (%)

тис. грн

питома вага (%)

                                                                    Частка у виручці

Валовий прибуток

311999,3

22,8

365755,7

23,54

Прибуток від продажу

41651,3

3,04

69330,2

4,46

Загальна виручка

1368705,4

100

1553777,4

100

                                                              Частка у сукупному доході

Прибуток до оподаткування

12579,5

0,91

42702,5

2,71

Чистий прибуток

9564,2

0,69

32993,3

2,10

Сукупні доходи за всіма напрямами діяльності

1389391,3

100

1573050,9

100

За цим звітом про прибутки та збитки можна зробити висновок, що за рік валовий прибуток у 2022 році в порівнянні з 2021 роком збільшився на 17,2 % (365755,7/311999,3), при цьому збільшилася його частка в загальній виручці. Аналогічно за рік зріс прибуток від продажу на 66,5 % (69330,2/41651,3), його частка в загальному виторгу також зросла. За цими даними видно, що доходи від операційної діяльності компанії виросли, отже бізнес активізувався. Також у сукупному доході виросли частки прибутку до оподаткування та чистого прибутку. Це підтверджує той факт, що організація спрямовує зусилля на розширення основної діяльності, тому може зацікавити інвесторів.

Як впливає прибуток на курс акцій

Вартість акцій компанії залежить від двох факторів:

 • прибутку, отриманого при виробництві та реалізації продукції;
 • дохідності, яку бажають отримати інвестори при купівлі акцій.

На прибуток впливають два чинники: прибуток від реалізації та собівартість продукції. Дохідність (коефіцієнт EPS) визначається тим, яка частка чистого прибутку доводиться на одну звичайну акцію, що є в обігу. Чим EPS вище, тим більший дохід отримає інвестор і тим більшу привабливість представляє компанія для інвестора, і курс акцій зростатиме. Якщо EPS зменшується, значить компанія працює неефективно і нічого не заробляє, тому інвестори позбавляються акцій, їхня ціна падає.

Показник EPS важливий для інвесторів, оскільки дозволяє:

 • зіставити рівень прибутковості з вартістю однієї акції;
 • зрозуміти, який дохід може принести купівля пакету акцій;
 • оцінити інвестиційну привабливість компанії.

Впродовж року кількість акцій, що перебувають в обігу, може змінюватися внаслідок емісії або їхнього викупу, відповідно, і EPS змінюватиметься.

Як впливає прибуток на курс акцій

Для визначення доцільності інвестицій використовують базову EPS та розводнену EPS.

Базова EPS показує, скільки прибутку, що підлягає розподілу, припадає на одну звичайну акцію. Розраховується за формулою:

Базова EPS = (NP-PD) / CSO, де:

NP — чистий прибуток організації;

PD — дивіденди, виплачені за привілейованими акціями;

CSO — кількість звичайних акцій в обігу.

Розводнена EPS — це прибуток на одну звичайну акцію з урахуванням можливої зміни кількості звичайних акцій в обігу. Вона дозволяє інвестору зрозуміти, наскільки вартість акцій можна порівняти з доходом, який він міг отримати, та наскільки його дохід зменшиться, якщо кількість акцій збільшиться. Наприклад:   

 • за підсумками року організація отримала 200000 грн чистого прибутку та спрямувала його на виплату дивідендів між 200 звичайними акціями;
 • у цьому випадку базова EPS однієї звичайної акції становить: 200000 грн/200 акцій = 1000 грн;
 • якщо компанія виплатить управлінському персоналу опціони, які можна обміняти на 300 звичайних акцій, їхня кількість збільшиться до 500 акцій;
 • в результаті розводнена EPS зменшиться і становитиме: 200000 грн/500 акцій = 400 грн за акцію, отже, сума дивідендів стане меншою.

Інформація про кількість опціонів, які можна конвертувати у звичайні акції, відображається в квартальних звітах компанії.

Звіт про рух коштів (Cash Flow)

Звіт про рух коштів є обов'язковою формою бухгалтерської звітності. Він містить інформацію про те, як компанія отримує та витрачає гроші за певний період часу. Звіт показує, які грошові потоки проходять через організацію за трьома основними видами діяльності:

 • операційної (різниця між надходженням і витратою коштів за операціями, пов'язаними з основною діяльністю);
 • інвестиційної (різниця між купівлею та продажем основних засобів та активів компанії);
 • фінансової (різниця по операціях, пов'язаних з отриманням та погашенням кредитів, виплатою дивідендів, випуском або викупом власних акцій).

Звіт допомагає проаналізувати результати діяльності компанії, її ліквідність, кредитоспроможність та рентабельність.

Приклад складеного звіту про рух коштів умовної компанії з управління нерухомим майном:

Найменування показника

  Код

За 12 місяців 2022 року (тис. грн)

За 12 місяців 2021 року (тис.грн)

Надходження — всього

4110

74640

59860

В тому числі:

від продажу продукції, товарів, робіт, послуг

 

4111

 

62390

 

48920

орендних платежів, ліцензійних платежів, роялті, комісійних та інших аналогічних платежів

4112

8220

6680

від перепродажу фінансових вкладень

4113

380

        -

інші надходження

4119

3650

4260

Платежі — всього

4120

67564

58578

В тому числі:

постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, послуги

 

 

4121

 

44900

 

38200

у зв'язку з оплатою праці працівників

4122

15720

14050

відсоток за борговими зобов'язаннями

4123

224

168

податок на прибуток

4123

1300

1200

ПДВ

4125

720

680

інші податки та збори

4126

4490

4140

штрафні санкції за порушення умов договорів

4127

            —

          —

інші платежі

4129

210

140

Сальдо грошових потоків від поточних операцій

4100

7076

1282

У звіті відображено залучення коштів та виплати із зовнішнього фінансування. Насамперед це надходження від реалізації продукції, робіт та послуг, а також платежі за оренду, ліцензійні винагороди та комісійні за оплату послуг в якості посередника. За рік їхня сума збільшилася на 27,5 % (62390/48920). При цьому витрати компанії збільшилися лише на 15,3 % (67564/58578). Вони були спрямовані на оплату сировини, матеріалів, послуг, виплату заробітної плати співробітникам, а також платежі до бюджету та позабюджетних фондів. Це може говорити про те, що компанія має потенціал зростання, тому може представляти інтерес для інвесторів.

Висновок

Фундаментальний аналіз — невіддільна частина інвестиційного процесу при купівлі будь-якого бізнесу. Він допомагає отримати об'єктивну інформацію, оцінити можливі ризики та ухвалити обґрунтоване рішення. У розрахунках використовуються основні показники фундаментального аналізу: обсяг виручки, чистий прибуток, фінансова звітність, оцінка активів та пасивів, грошові потоки, стратегічні плани, коефіцієнти ліквідності, співвідношення «Ціна/прибуток», конкурентні загрози та інші. Роблячи вкладення в бізнес або купуючи акції, інвестор повинен розуміти, що об'єкт має правову сумісність, фінансову привабливість та перспективи розвитку.

FAQ

Що таке фінансовий аналіз простими словами?

Фінансовий аналіз для інвесторів — один із видів аналізу, що дозволяє вивчити основні фінансові показники організації. Він може проводитися зовнішніми та внутрішніми користувачами для виявлення та усунення недоліків в основній діяльності, пошуку резервів для поліпшення фінансового стану або визначення доцільності інвестування.

Навіщо потрібен аналіз фінансової звітності?

Аналіз фінансової звітності необхідний, щоб визначити сильні та слабкі сторони компанії, її конкурентоспроможність та потенціал для розвитку, а також виявити можливі ризики, пов'язані зі стійкістю, платоспроможністю, ліквідністю та рентабельністю компанії. Він дозволить приймати розумні управлінські рішення для покращення фінансового стану компанії.

Що відображається у фінансовій звітності?

У фінансовій звітності відображаються основні фінансові показники для інвесторів. Сюди входять об'єкти, що беруть участь у створенні доходів та витрат: майно, борги контрагентів, гроші на рахунках та в касі, обладнання, транспорт, нерухомість, дебіторська та кредиторська заборгованість, запаси, акції та облігації інших компаній, банківські кредити та інші.

Що є предметом аналізу фінансової звітності?

Предметом аналізу фінансової звітності є економічні результати діяльності компанії та причинно-наслідкові зв'язки між контрагентами, фінансові ресурси та грошові потоки, рівень рентабельності, фінансові зобов'язання та сукупність факторів, які визначають перспективи розвитку компанії.

Що не входить до складу фінансової звітності?

До фінансової звітності не включають негрошові кошти, які не мають форми грошей, але можуть використовуватися для оплати товарів і послуг, виконання таких операцій, як бартер, залік, обмін та інших. До них належать цінні папери, майно, векселі, товари, права вимоги. Негрошові кошти відображаються у бухгалтерському балансі та фінансовому звіті, але не враховуються у звіті про рух грошових коштів.

Скільки існує видів фінансової звітності?

Існує чотири основні види фінансової звітності: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про фінансові результати. Ці форми пов'язані між собою. Крім них, ще є звіт про зміни в капіталі, декларація з податку на прибуток за звітний квартал, звіт про цільове використання коштів та інші види.